Prevádzka MŠ:

 
Materská škola je v prevádzke v čase od 06:30- 16:30 hod. MŠ sa zamyká v čase od 08:00hod.
 

Platby v materskej škole na školský rok 2018/2019:

 

PRAVIDELNÉ POPLATKY:

14€- Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci formou priamej platby u riaditeľky, triednej učiteľky.

Príspevok materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

  • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole  na základe rozhodnutia zriaďovateľa  sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky,
  • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

6€- Dobrovoľný príspevok na hračky, pomôcky, divadelné predstavenia. Tento príspevok sa uhrádza mesačne do 25.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci formou priamej platby u riaditeľky, triednej učiteľky. Príspevok hradia aj rodičia detí predškolského veku.

 

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

15€- Príspevok ZRPŠ za dieťa / na rok, ktorý sa uhrádza do konca Októbra v danom kalendárnom roku. Uhrádzajú sa z neho pozornosti pre deti na Mikuláša, karneval, MDD, rôzne akcie rodičov s deťmi. Príspevok hradia rodičia všetkých detí v MŠ.