Prevádzka MŠ

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch

 

od 6.30 hod. - do 16.30 hod

 

Upozornenia pre rodičov :

Ráno sa metrská škola uzamyká o 08:00 hodine.

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je  VŽDY DO 7:00  hod.     osobne alebo telefonicky na tel. čísle : 043/4385046

 

 

Platby v materskej škole na školský rok 2018/2019.

PRAVIDELNÉ POPLATKY:

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 14,00 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci formou priamej platby u riaditeľky, triednej učiteľky.

Príspevok materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré,

  • má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
  • je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole  na základe rozhodnutia zriaďovateľa  sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky,
  • dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

PRÍSPEVOK ZRPŠ: 14 € za dieťa / na rok

  • uhrádzajú sa z neho pozornosti pre deti na Mikuláša, karneval, MDD, rôzne akcie rodičov s deťmi.

 

Usporiadanie dňa v materskej škole

 

06.30 - 08.00    príchod detí do MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí

08.00 - 08:30    osobná hygiena, desiata

08.30 - 11.00     cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, príprava na pobyt vonku, pobyt                             vonku (v zimných mesiacoch a v prípade veľmi chladného počasia, či dažďa individuálna práca s deťmi a hry v  triede)

11.00 - 11.30     osobná hygiena, obed 

11.30 - 14.00    hygiena, stomatohygiena, príprava na spánok, spánok alebo odpočinok na ležadle

14.00 - 14.30    osobná hygiena, olovrant

15.00 - 16.30    aktivity na podporu cielených vzdelávacích aktivít, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, individuálna                             práca s deťmi, odchod detí domov